Home Prayer times Date converter Hijri calendar 2022 Gregorian calendar Solar calendar Month Names Ramadan Age calculator Ar
00:00 in mecca

2022/02/17 Gregorian as Hijri and Solar date

Date Result:
Gregorian date: 17 February 2022
Gregorian date, Number: 17/2/2022
Hijri date: 16 Rajab 1443
Hijri date, Number: 16/7/1443
Solar date: 28 Dalvæ (Aquarius) 1400
Solar date, Number: 28/5/1400
Is it leap year: 2022 It's not leap year
Day: Thursday
Julian date: 2459628 (Julian)